• พระไภษัชยคุรุไวฑูรยประภาตถาคต
ขนาด -
เทคนิคสัมฤทธิ์
ยืนยันคำสั่ง?
คุณต้องการดำเนินการต่อไปหรือไม่?
Message